Wijzigingen WBSO 2021

De fiscale stimuleringsregeling WBSO is een veel toegepaste regeling voor innovatieve bedrijven. Over de uren die een ondernemer of diens medewerkers aan speur- en ontwikkelings werkzaamheden besteden, hoeven geen loonafdrachten aan de fiscus plaats te vinden. Dit leidt vaak tot aanzienlijke besparingen op de loonkosten voor deze ondernemers.

De regering is bang dat tengevolge van de coronacrisis bedrijven zullen gaan bezuinigen op hun speur en ontwikkelingswerkzaamheden. Dit vindt men ongewenst, vandaar dat er wijzigingen in de WBSO regeling zijn aangekondigd, waardoor het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerkzaamheden in 2021 juist extra aantrekkelijk wordt.

De aanpassingen hebben betrekking op de in de regeling gehanteerde percentages en het beschikbare budget. Het voor de WBSO in 2021 beschikbare budget is verhoogd tot € 1.438 miljoen. In 2020 is het budget € 1.281 miljoen.

Het percentage over de eerste schijf (tot € 350.000 aan loonkosten) wordt van 32% naar 40% verhoogd. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. 

Het percentage van de tweede schijf (loonkosten > € 350.000) blijft voor 2021 gehandhaafd op 16%.

De in 2020 ingevoerde wijzigingen in de WBSO blijven verder ongewijzigd. Dat betekent onder meer dat de welbekende 'tussenmaand' bij het aanvragen is verdwenen. Bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO kunnen daarvoor nog op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Voorheen moest er altijd een volledige kalendermaand verlopen tussen de datum van aanvraag en de eerste maand waarin de WBSO kon worden toegepast.

Uitzondering hierop zijn aanvragen voor de periode die ingaat op 1 januari van een jaar. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december (en dus niet op 31 december) van het voorafgaande jaar worden ingediend. 

Daarnaast kunnen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). 

Mocht u vragen hebben over de toepassing van de WBSO:

neem contact op

Stimulerings regeling investeringen: BIK

Het kabinet is bang dat als gevolg van de coronacrisis, het bedrijfsleven de komende jaren de hand op de knip zal houden. Om de investeringen door het bedrijfsleven op peil te houden, wil het kabinet daarom een tijdelijke regeling introduceren, die een extra investeringskorting oplevert.

Het wetsvoorstel voor deze nieuwe regeling, de 'Baangerelateerde Investeringskorting' is op 5 oktober j.l. bekend gemaakt en naar de kamer gestuurd. Het valt te verwachten dat er over de nieuwe regeling de nodige discussie ontstaat. Desondanks is het nuttig de contouren van de regeling, zoals die nu is gepubliceerd, hier alvast weer te geven. Het kabinet heeft voor de komen twee jaar 4 mrd. voor deze regeling uitgetrokken.

De investeringskorting geld alleen voor nieuw investeringen in bedrijfsmiddelen. De investeringsverplichting dient te zijn aangegaan op- of na 1 oktober 2020. Verder wordt als voorwaarde gesteld dat de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald. Ook dient de investering binnen 6 maanden na betaling in gebruik te zijn genomen.

Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgt een bedrijf een korting van 3% van het investeringsbedrag.  Bij bedragen boven de € 5.000,000 bedraagt de korting 2,44% van het investeringsbedrag.

De regeling heeft alleen betrekking op bedrijfsmiddelen van € 1.500 of meer. Een aanvraag dient betrekking te hebben op investeringen die (samen) tenminste € 20.000 bedragen.

De regeling zal worden uitgevoerd door het RVO. Aangezien deze organisatie zich moet voorbereiden op de verwachte stortvloed aan aanvragen, zullen deze pas vanaf 1 september 2021 kunnen worden ingediend. De behandelduur mag maximaal 12 weken bedragen. Bijzonder is dat de BIK investeringskorting mag worden verrekend met de loonheffingen die het bedrijf afdraagt.

Tenslotte kan nog worden gemeld dat de BIK investeringsregeling een aanvulling vormt op andere, reeds bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA), de energie investeringsaftrek EIA), de milieu investeringsaftrek (MIA) of de VAMIL regeling. Groene investeringen worden hierdoor nog aantrekkelijker.

Meer weten? 

neem contact op